HISTORICKÝ KONTEXT / HISTORICAL CONTEXT

Vojenská situace v roce 1944

Na jaře roku 1944 válka v Evropě i Tichomoří vstoupila do své závěrečné fáze. Spojenci se připravovali na vylodění v západní Evropě v Den D. Plně ovládli severní Afriku a invazí na Sicílii vstoupili na evropský kontinent. Jejich postup Apeninským poloostrovem na Řím zadržovala Gustavova linie, přetínající Itálii v celé její šíři. Američané i britské elitní jednotky společně s Indy a Novozélanďany stále nenacházely recept na překonání německé obrany u Monte Casina a platily za to tisíci mrtvých a zmrzačených vojáků. Triumfální postup na Řím se zastavil.

To však nebránilo tomu, aby na konci roku 1943 Britové i Američané přesunuli své letecké základny ze severní Afriky do jižní Itálie. Věřili, že masivní letecké útoky strategických bombardérů na cíle v Německu a okupované východní Evropě jsou klíčem k úspěchu. Jejich prvním hlavním úkolem byla likvidace všeho, co sloužili k výrobě a přepravě benzínu pro německé polní jednotky. Taky, a o tom se tolik nemluvilo, měli pravidelně vysílané letecké svazy vyčerpat německou Lufftwaffe ještě před plánovaným vyloděním v Normandii I oslabit Německo a přiblížit tak jeho konečnou porážku.

Od 12. května 1944 se hlavním strategickým záměrem 8. i 15. americké letecké armády stala likvidace německého průmyslu na výrobu pohonných hmot a následné paralyzovaní německých mechanizovaných jednotek.

Byla zahájena série náletů, jež vstoupily do historie jako tzv. Bitva o benzín (Battle of Fuel). Cílem 8. letecké armády se staly i některé rafinérie na území Čech. Například petrochemický závod Sudetenlandischen Treibstoffwerke (STW) v Záluží u Mostu.

The military situation in the year 1944

In the spring of 1944, the war in Europe and the Pacific entered its final phase. The Allies were preparing for the D-day landings in Western Europe. Fully in control of Northern Africa, they entered the European continent with an invasion in Sicily. Their progress through the Apennine peninsula and on to Rome was hindered by the Gustav line, spanning the entire width of Italy. The Americans, as well as British elite units, together with Indians and New Zealanders, were yet unable to overcome the German defenses of Monte Cassino, costing them thousands of dead and mutilated soldiers. The triumphant march to Rome has halted.

Regardless, in late 1943 the British and Americans relocated their airbases from Northern Africa into Southern Italy. They believed that mass airstrikes of their strategic bombers on targets in Germany and occupied Eastern Europe were the key to success. Their first main task was the destruction of everything that served to manufacture or transport fuel for the German armed forces in the field. Another task, much less discussed, was that the regular raids were to keep the German Luftwaffe occupied before the scheduled landings in Normandy, as well as weaken Germany and bring about its final defeat.

Since May 12, 1944, the main strategic goal of the 8th and 15th United States Air Force was the destruction of the German fuel industry and subsequent paralyzation of German mechanized units in the field.

A series of air raids commenced, becoming known as the “Battle of Fuel”. Certain oil refineries located in Bohemia and Moravia (the eastern part of Czechoslovakia, Czech Republic today) were targeted by the 8th USAAF as well, such as the petrochemical plant Sudetenlandischen Treibstoffwerke (STW) in Záluží u Mostu (Brux).