2017 – JANE & NORM PIFER

CZ FLAG res

Někdy v březnu tohoto roku mi kamarád Svatopluk Vaculík z Velehradu poslal novinový článek z roku 2002 o 2/Lt Richardu P. Hartmanovi, bombometčíkovi B-17G, S/N 42-38096 “Big Time”, která havarovala u Šanova. Z 10-ti členné posádky 9 letců zahynulo a Richard byl jedním z nich. Zachránil se pouze velitel 2/Lt Thayne L. Thomas, který se po dopadu na padáku dokázal zorientovat a utéct na Slovensko. Za pomoci místních obyvatel a partyzánů byl dopraven do Banské Bystrice, centra SNP, kde na povstaleckém letišti Tri Duby dne 17. září přistály dvě B-17G z jihoitalské základny, vyložily členy OSS (předchůdce dnešní CIA) a munici pro povstalce, naložily 14 amerických letců (Thayne L. Thomas byl mezi nimi) dříve sestřelených nad územím Československa a odletěly zpět do Itálie.

Ale zpět k Richardu P. Hartmanovi – o článek jsem měl zájem především kvůli jeho fotografii, kterou jsem chtěl využít pro naše webové stránky. Když jsem si ovšem článek pročítal, na jeho konci mne čekalo překvapení – Richard měl dceru, která se narodila 4. září 1944, tedy 6 dní po jeho smrti (!). Jmenovala se Mary Jane.

HARTMAN_ARTICLE

A začalo pátrání – ve článku na svého mladšího bratra vzpomínal Robert Hartman, v tu dobu žijící v S. Antoniu, TX. A protože ve stejném městě žije můj kamarád Paul Merrell, požádal jsem jej o pomoc při pátrání po Robertových dětech. Pro vysvětlení, Paul Merrell je synovcem Sgt. Dudley Standridge, zadního střelce “šanovské” mašiny, který taktéž zahynul. Paul nás navštívil již 2 x, a to v letech 2010 a 2014. Paul byl ve svém pátrání nakonec úspěšný a podařilo se mu najít a zkontaktovat Robertovu dceru Suzanne Hartman Verticchio, sestřenici Jane Hartman Pifer. Krátce poté se mi Suzanne ozvala s tím, že už dlouho se setřenicí v kontaktu nebyla, ale že ví, že se odstěhovala do Mexica a že se pokusí na ni zjistit kontakt. Suzanne byla úspěšná a netrvalo dlouho, a dostal jsem e-mail od manžela Jane, pana Normana Pifera. První e-mail od něj mi přišel 16. dubna a v pár e-mailech jsem se mu snažil vysvětlit, kdo jsme a co vše o biologickém otci jeho manželky víme. Krátce poté se do naší korespondence vložila i samotná Jane Pifer a poslala mi fota a dokumenty ohledně svého otce. V roce 1947, když byly Jane 3 roky, se její maminka vdala podruhé. O biologickém otci Jane se v rodině moc nemluvilo, zřejmě i vzhledem k otčímovi. Babička Jane z matčiny strany na svého prvního zetě ale nikdy nezapomněla a pro Jane celé roky uchovávala veškeré dokumenty a fota, které od Richarda P. Hartmana měla.

21. dubna, 5 dní po našem prvním kontaktu, mi Norm Pifer napsal: “manželce nic neříkej, koncem srpna k Vám na výročí letecké bitvy přijedeme”. Ve svém bádání po rodinách letců, a že už jich nás navštívilo poměrně dost, jsem se s rychlejším rozhodnutím nesetkal a myslím, že Norma nikdo nikdy nepřekoná.

Norm svůjm slib dodržel, manželce o svém plánu zanedlouho řekl, a 16. srpna přistáli v Praze, kde několik dní pobyli, aby ve čtvrtek 24. srpna konečně vlakem dorazili na otrokovické nádraží, kde jsme se poprvé setkali. Čtvrtek a pátek jsme strávili neoficiální částí programu, kterou jsme využili pro návštěvu muzea Pearl Harbor v Loučce, slavičínského a šanovského muzea a místa dopadu bombardéru za Šanovem, aby měla Jane čas a prostor si vše v užít a nechat projít hlavou v klidu, bez oficialit a účastníků vzpomínkových akcí. V sobotu jsme pokračovali oficiální částí programu, po jejímž ukončení jsme si užili večer na myslivecké zábavě v Šanově a v neděli jsme se s naší vzácnou návštěvou rozloučili opět na otrokovickém nádraží. Doufáme, že s manželi Piferovými se ještě uvidíme, třeba při některém z dalších výročí Letecké bitvy nad Bílými Karpaty.

Za účast na vzpomínkových akcích bychom chtěli poděkovat starostům zainteresovaných obcí Slavičína, Šanova, Bojkovic a Rudic, dále pak panu Jiřímu Čunkovi, hejtmanu zlínského kraje, ing. Ludvíku Hovorkovi, poslanci Poslanecké sněmovny PČR, panu Patriku Kunčarovi, senátoru PČR, paní Jennie Young a paní Markétě Kolářové, zástupkyním americké ambasády v Praze, džípařům z Olomouce, Zlína a Brna za čestnou stráž u pietních aktů a dokreslení dobové atmosféry díky jejich vozidlům, Přemyslu Rakovi za efektní průlety se Z-37 nad Slavičínem a Krhovem, panu Kořénkovi, majiteli muzea Pearl Harbor a především všem návštěvníkům, kteří se na vzpomínkové akce přišli podívat a uctít tak památku letců padlých v boji za naši svobodu. Moc děkujeme!

Za poskytnuté fotografie a videa děkuji Jennie Young, Kristýně Kolínské, Jirkovi Rozkopalovi, Normu Piferovi a manželce Simoně.

Za Spolek Letecká bitva nad Bílými Karpaty

Roman Sušil

US FLAG res

In March, Svatopluk Vaculik, a friend of mine, knowing that I’m looking for the informations on fallen American fliers and their families, sent me an article from 2002 about 2/Lt Richard P. Hartman, a bombardier of B-17G, S/N 42-38096 “Big Time” crashed at a small village of Sanov. 9 of the crewmembers died  and Richard was one of them. There was only one survivor, 2/Lt Thayne L. Thomas, a 1st pilot. After he bailed out he managed to orientate himself and an ran away to Slovakia. With the help of local people and partisans he arrived to Banska Bystria, the heart of SNP (Slovak National Uprising) where on Sept 17, 1944 landed two B-17Gs sent from South Italian Air base. With the engines running they unloaded members of the OSS secret mission (see the book OSS Tragedy in Slovakia written by Jim Downs), ammunition for the Slovak soldiers and partisans and loaded 14 allied fliers shot down over Czechoslovakia in a summer 1944 and than flew back to Italy.

But back to Richard P. Hartman – I was  interested in this article especially because of his picture that I was going to use for our web. But while reading this article I found a little note in its end- Richard had a daughter, born on Sept. 4, 1944, 6 days after his death (!). Her name was Mary Jane. What a surprise!

HARTMAN_ARTICLE

And the search has began – in the article, Mr. Robert Hartman, an older brother of Richard, remembered his younger brother. Robert lived in S. Antonio, TX. And because a friend of mine, Paul Merrell, lives in the same town, I asked him for help in a search for Robert’s children. Just to explain the circumstances, Paul Merrell is a nephew of Sgt. Dudley E. Standridge, a tail gunner of “Big Time” who also perished at the crash. Paul visited us twice, in 2010 and 2014. Paul succeeded in his search and managed to find and contact Robert’ s daughter Suzanne Hartmann Verticchio, a cousin of Jane Hartman Pifer. Shortly after this first contact Suzanne got in touch with me to announce me that she has not been in touch with Jane for some period but that she knows that her cousin moved to Mexico and that she will do her best to find her. Suzanne succeeded in her effort and very soon I got an e-mail from Jane’ s husband, Mr. Norm Pifer. I got his first e-mail on April 16, 2017 and I tried to explain him who we are and what do we know about a biological father of his wife. Shortly after that also Jane started to communicate and sent me pics and documents of her father. In 1947, when Jane was 3, her mother married for a second time. Her family didn’ t talk much about her biological father, maybe also because of her stepfather. But a grandmother from Jane mother’s side never forgot her deceased son in law and kept all the pics and documents about him for Jane for years.

On April 21, 5 days after our first contact, Norm Pifer sent me an e-mail stating:”Roman, I may surprise Jane with a trip to your local memorial event in August this year. Please send me details and don’t mention anything to her.” In my search for the familes of the fallen Americans I have never experienced a faster decision, and I´m sure that Norm set a world record that will never be overcome.

Norm kept his promise, after few days he said about his plan to Jane and on Aug 16 they landed in Prague where they stayed for several days to finally arrive to the Otrokovice train station on Aug 24, where we met for a first time. On Thursday and Friday we had an unofficial part of the schedule. We visited a Pearl Harbor museum in Loucka, museums in Slavicin and Sanov and a crash site of “Big Time” at Sanov to give Jane a time to enjoy the visit  without officialities and time stress. On Saturday we continued with the official part of the schedule. In the evening we had a good time on the hunters ball in Sanov and on Sunday we said goodbye to our special visitors again at the train station in Otrokovice. Again, one of the visits to remember. We hope to see Pifers soon, maybe at one of the next commemorations of the Air battle over the White Carpathians.

We would like to thank for the participation to the mayors of the involved cities and villages of Slavicin, Sanov, Bojkovice and Rudice, furthermore to Mr. Jiri Cunek, governor of region of Zlin, ing. Ludvik Hovorka, a member of Parliament of the Czech republic, Mr. Patrik Kunčar, a senator of the Parliament of the Czech republic, Ms. Jennie Young and Mrs. Markéta Kolářová from the US embassy in Prague, “jeepboys and jeepgirls” from Olomouc, Zlín and Brno for the honor guard at the commemoration and for a shift back in time thanks to their WW2 military vehicles, Přemysl Rak for the flybys with Z-37 over Slavičín and Krhov, Mr. Kořének, the owner of the Pearl Harbor museum and to all visitors who came to commemorate the memory of the flyboys who once fought and lost their lives in a fight for our freedom. We really appreciate it!

We also  thank to Jennie Young, Kristýna Kolínská, Jirka Rozkopal, Norm Pifer and to Simona, my wife, for the pictures and videos taken during the event.

For the “Letecká bitva nad Bílými Karpaty” association

Roman Sušil

FOTOGALERIE / PHOTOGALLERY

Slavičín

« 1 of 8 »

Šanov

« 1 of 8 »

Přečkovice

Rudice

« 1 of 2 »

Krhov

« 1 of 7 »

Vyškovec

« 1 of 3 »

Loučka – Pearl Harbor museum

« 1 of 2 »

Neoficiální fota/From behind the scenes

« 1 of 3 »